Program

10. MEZINÁRODNÍ KONFEENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


KUTNÁ HORA, 10. - 13. 10. 2017

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 5. 10. 2017.

úterý 10. 10. 2017

15:00 - 16:30
Registrace účastníků konference
16:30 - 17:30
Večeře
17:30
Setkání na parkovišti před hotelem
a společný odchod do sv. Barbory
18:00 - 20:00
Návštěva chrámu sv. Barbory s koncertním vystoupením

středa 11. 10. 2017

08:30 – 8:40
Zahájení konference děkanem FSI
Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
08:40 – 09:00
Současné a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů
Present and Future Trends in the Use of Aluminum Materials
Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
09:00 – 09:20
Korozní vlastnosti slitiny AlSi10Mg vyrobené technologiemi gravitačního odlévání a 3D tisku
Corrosion Properties of the AlSi10Mg Alloy Produced by Gravity Casting and 3D Printing Technologies
Vojtěch Dalibor, VŠCHT v Praze
09:20 – 09:40
Vliv chemického složení a struktur na degradační procesy hliníkových slitin
Effect of Chemical Composition and Structures on Degradation Processes of Aluminum Alloys
Antonín Kříž, ZČU v Plzni
09:40 – 10:00
Příprava a studium kovových nanovrstev
Preparation and Study of Metal Nanostructures
Švorčík Václav, VŠCHT v Praze
10:00 – 10:20
Chování přirozeného stárnutí EN AW 6082 a hliníkových slitin EN AW 6023 bez obsahu olova
Natural Aging Behaviour of the EN AW 6082 and Lead Free EN AW 6023 Aluminium Alloys
Fujda Martin, TU Košice
10:20 – 10:40
Na velikosti záleží, aneb není kov jako kov
The Size Depends on or Is not Metal Like Metal
Kolská Zdeňka, PŘF UJEP v Ústí nad Labem
10:40 – 11:00
COFFEE BREAK
11:00 – 11:20
Geopolymerní kompozit pro požární ochranu kovů
Geopolymer Composite for Fire Protection of the Metals
Louda Petr, TU v Liberci
11:20 – 11:40
Stanovení intervalu výměny oleje u vznětových motorů podle množství neželezných kovů
Determination of Oil Change Interval for Diesel Engines According to the Quantity of Non-ferrous Metals
Hönig Vladimír, ČZU v Praze
11:40 – 12:00
Analýza vlastností hliníkového odlitku ramene motocyklové vidlice po kompresním testu
Analysis of the Aluminium Casting Motorcycle Forks Arm Properties after Compression Test
Kalincová Daniela, TU vo Zvolene
12:00 – 12:20
Vliv povrchové úpravy lepené desky z hliníkové slitiny EN AW 2024 T3 na pevnost adhezivních lepidel vytvořené pomocí dvou komponentního lepidla
Effect of Surface Treatment of Adhesive Bonded Sheet of Aluminium Alloy EN AW 2024 T3 on Adhesive Bond Strength Created by Means of Structural Two-Component Adhesive
Müller Miroslav, ČZU v Praze
12:20 – 12:40
Vliv tepelného zpracování na změnu mechanických vlastností slitiny EN AW-6082
Thermal Treatment Influence on the Change of Alloy EN AW-6082 Mechanical Properties
Solfronk Pavel, TU v Liberci
12:40 – 13:00
Moderní mikroskopické metody (nejen) v metalografii
Modern Microscopic Methods (not only) in Metallography
Dám Karel, OLYMPUS Czech Group, s.r.o., člen koncernu
13:00 – 14:00
OBĚD
14:00 – 14:20
Prezentace zástupce společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Jiří Palma, Ředitel výrobního závodu Constellium Extrusions Děčín
14:20 – 14:40
Analýza mechanických vlastností slitiny AlSi9Mg s přídavkem Al, Ti a B
Analysis of Mechanical Properties of AlSi9Mg Alloy with Al, Ti and B
Lipiński Tomasz, Warmia and Mazury University in Olsztyn
14:40 – 15:00
Vliv parametrů homogenizace na strukturu slitiny hliníku EN AW-6082
Influence of Homogenization Parameters on the Structure of Aluminum Alloy EN AW-6082
Luštinec Jan, SVÚM, a.s.
15:00 – 15:20
Zlepšení tribologických a mechanických vlastností hliníkové slitiny depozicí povlaků AlSiN, AlCrSiN a TiCN
Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN, AlCrSiN and TiCN Coatings
Bakalová Totka, TU v Liberci
15:20
Ukončení prvního dne konference
15:30
Odjezd na společenskou akci – Prohlídka zámku Kačina
16:00 – 19:00
Prohlídka zámku Kačina se zábavným programem
19:30
Večeře

čtvrtek 12. 10. 2017

08:30 - 08:50
Vady povrchové vrstvy čistého molybdenu po WEDM
Defects in the Surface Layer of Pure Molybdenum after WEDM
Beneš Libor, FSI UJEP v Ústí nad Labem
08:50 – 09:10
Laserové svařování hliníkových slitin
Laser Welding of Aluminium Alloys
Novák Daniel, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
09:10 – 09:30
Tažené kruhové tyče ze slitiny 6023 v toleranci h8
Extruded Round Bars of Alloy 6023 in Tolerance h8
Ďuriš Jaroslav, Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
09:30 – 09:45
Analýza kvality předslitin AlTi5B1
Analysis of the Master Alloy AlTi5B1 Quality
Svobodová Jaroslava, FSI UJEP v Ústí nad Labem
09:45 – 10:00
Ultra-vysoká pevnost Ti stupně 4 připraveného intenzivní plastickou deformací
Ultra-high strength Ti grade 4 prepared by intensive plastic deformation
Průša Filip, VŠCHT v Praze
10:00 – 10:15
Hliníkové slitiny připravené práškovou metalurgií a jejich „samouzdravující“ možnosti
Powder Metallurgy Prepared Al Alloys and Their „Self-Healing“ Possibilities
Michalcová Alena, VŠCHT v Praze
10:15 – 10:30
Modifikace slitiny AlSi7Mg0.3 s použitím antimonu
Modification of the AlSi7Mg0.3 Alloy Using Antimony
Cais Jaromír, FSI UJEP v Ústí nad Labem
10:30 – 10:45
Vliv metod odlévání a deformace na mikrostrukturu slitiny Al-Mg-Sc-Zr
Influence of Casting Methods and Deformation on the Al-Mg-Sc-Zr Alloy Microstructure
Šlapáková Michaela, Univerzita Karlova v Praze
10:45 – 11:00
Nová generace mikroskopu Phenom
New Generation of the Phenom Microscope
Zemek Alexandr, EDLIN, s.r.o.
11:00 – 11:20
COFFEE BREAK
11:20 – 11:40
Nová aplikace v technologických přípravách pro výrobu odléváním vytavitelným modelem v leteckém průmyslu
New Application in Technological Preparations for Investment Casting Production in Aircraft Industry
Sládek Augustín, Žilinská univerzita v Žiline
11:40 – 12:00
Vliv technologických parametrů na integritu odlévání a mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0.3 pomocí Squeeze Casting technologie
The Impact of Technological Parameters on Casting Integrity and Mechanical Properties of AlSi7Mg0.3 Aalloy by Using Squeeze Casting Technology
Pastirčák Richard, Žilinská univerzita v Žiline
12:00 – 12:15
Rozptyl vlastností vybraných komerčních slitin hliníku v rámci jejich materiálových norem
Scattering Properties of Selected Commercial Aluminum Alloys within Their Material Standards
Šerák Jan, VŠCHT v Praze
12:15 – 12:30
Využití elektrické vodivosti k hodnocení vlastností siluminů
Using of Electric Conductivity for Evaluation of Silumins Properties
Ptáček Jiří, Foundservis s.r.o.
12:30 – 12:45
SEM zkoumání únavového procesu Inconelu 718 při různých zatěžovacích podmínkách
The SEM Investigation of Inconel 718 Fatigue Process at Various Loading Conditions
Belan Juraj, Žilinská univerzita v Žiline
12:45 – 13:00
Elektrolytické barvení
Electrolytic Dyeing
Vlas Petr, IDEAL-Trade Service spol.s.r.o.
13:00 – 13:10
Příprava aluminidů titanu a železa pomocí mechanického legování
Preparation of Titanium and Iron Aluminides by Mechanical Alloying
Bernatiková Adriana, VŠCHT v Praze
13:10 – 13:20
Vyhodnocení útlumu ultrazvukové zkoušky slitin AlSi
Evaluating the Attenuation in Ultrasonic Testing for AlSi Alloys Castings
Boháčik Michal, Žilinská univerzita v Žiline
13:20 – 13:30
Charakterizace kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí připravenými práškovou metalurgií
Characterization of Composite Materials with Magnesium Matrix Prepared by Powder Metallurgy
Dvorský Drahomír, VŠCHT v Praze
13:30 – 14:30
OBĚD
14:30 – 14:40
Vysokoteplotní chování slitin Ti-Al-Si připravených metodou Spark Plasma Sintering
High Temperature Behavior of Ti-Al-Si Alloys Prepared with Spark Plasma Sinthering Method
Knaislová Anna, VŠCHT v Praze
14:40 – 14:50
Vývoj mikrostruktury slitiny Al-Mg-Sc-Zr po deformaci metodou ECAP
Evolution of Microstructure of Al-Mg-Sc-Zr Alloy after Deformation by ECAP Method
Křivská Barbora, Univerzita Karlova v Praze
14:50 – 15:00
Fázová analýza hliníkové slitiny EN AW 6023 po krátkém stárnutí
Phase Analysis of EN AW 6023 Aluminum Alloy after Short Time Aging
Matvija Miloš, TU Košice
15:00 – 15:10
Vliv tepelného zpracování na korozní chování a mechanické vlastnosti slitiny AA 7075
Influence of the Heat Treatment on Corrosion Behaviour and Mechanical Properties of the AA 7075 Alloy
Kučera Vojtěch, VŠCHT v Praze
15:10 – 15:20
Difúzní spoje slitiny AlMg3
Diffusion Joints of the Alloy AlMg3
Nachtnebl Pavel, ČVUT v Praze
15:20 – 15:30
Vliv podmínek přípravy vzorků slitiny Ti6Al4V aditivní technologií SLM
Effect of Ti6Al4V Alloy Sample Preparation Conditions Using Additive SLM Technology
Fousová Michaela, VŠCHT v Praze
15:30 – 15:40
Rozdíl mezi obráběným povrchem Al pěny a pevného Al obráběných technologií WEDM
Difference between Cutting Surface of Al Foam and Solid Al Machined by WEDM Technology
Špalek František, VŠB TU Ostrava
15:40 – 15:50
Struktura a mechanické vlastnosti vzorků hliníkových slitin shromážděných z hasičského žebříku
Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloy Samples Collected from a Firefighter Ladder
Kubásek Jiří, VŠCHT v Praze
15:50 – 16:00
Vliv manganu na eliminaci škodlivého účinku železa s různým obsahem železa ve slitině na bázi Al-Si-Mg
The influence of Manganese on Elimination Harmful Effect of Iron with Different Level of Iron in the Alloy Based on Al-Si-Mg
Podprocká Radka, Žilinská univerzita v Žiline
16:00 – 16:10
Výzkum aplikačních možností vybraných mechanicky legovaných kovových prášků
Research of Application Possibilities of Selected Mechanically Alloyed Metal Powders
Lysoňková Irena, FSI UJEP v Ústí nad Labem
16:10 – 16:20
Únavové vlastnosti hliníkové slitiny AW-5182 v závislosti na deformaci
Fatigue Properties of the Aluminium Alloy AW-5182 in Dependence on Deformation
Sobotka Jiří, TU v Liberci
16:20 – 16:30
Výzkum vlivu berylia na modifikaci u slitin typu Al-Si
Research of the Beryllium Influence on Modification of Al-Si Alloys
Hren Irina, FSI UJEP v Ústí nad Labem
16:30 – 16:40
Vznik fází v systému Ti-Al
Formation of phases in TiAl system
Školáková Andrea, VŠCHT v Praze
16:40 – 16:50
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti mletých uhlíkových vláken vyztužujících EN AW 6082 hliníkovou kompozitní matrici po vytlačování za tepla
Microstructure and Mechanical Properties of Milled Carbon Fibers Reinforced EN AW 6082 Aluminium Matrix Composites after Hot Extrusion
Glogovský Miroslav, TU Košice
16:50 – 17:00
Vliv legujících prvků na vlastnosti slitiny NiTi vyrobené technologií práškové metalurgie
The Influence of Alloying Elements on the NiTi Alloy Properties Produced by Powder Metallurgy Technology
Salvetr Pavel, VŠCHT v Praze
17:00 – 17:20
Uzavření konference a COFFEE BREAK
18:00 – 19:00
Redakční rada časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology
19:00 – 01:00
Společenský večer s rautem spojený s předáním cen za „Nejlepší Ph.D. prezentaci“ a vyhlášením výsledků fotosoutěže

Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž
„O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“

'

Soutěž „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“


Soutěž proběhne ve dvou kategoriích a to v oblasti barevné fotografie a v oblasti černobílé fotografie. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 3 barevné a 3 černobílé fotografie struktury materiálu (je možné se zúčastnit i jen jedné z těchto kategorií). Fotografie může být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotografie zasílejte nejpozději do 1. 10. 2017 na kontaktní adresu.

Předběžný souhrn přednášek

Totka Bakalova TU v Liberci
Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings
Juraj Belan Žilinská univerzita v Žiline
The SEM Investigation of Inconel 718 Fatigue Process at Various Loading Conditions
Adriana Bernatiková VŠCHT v Praze
Příprava aluminidů titanu a železa pomocí mechanického legování
Michal BoháčikŽilinská univerzita v Žiline
Identifikácia vnútorných chýb hliníkových odliatkov ultrazvukovou technikou (Identification of Aluminium Castings Internal Defects by Ultrasonic Technique)
Dana Bolibruchová Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv rýchlosti ochladzovania na tvorbu železitých fáz v zliatine AlSi7Mg0,3
Drahomír Dvorský VŠCHT v Praze
Charakterizace kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí připravenými práškovou metalurgií
Michaela Fousová VŠCHT v Praze
Vliv podmínek přípravy vzorků slitiny Ti6Al4V aditivní technologií SLM
Martin Fujda TU Košice
Natural Aging Behaviour of EN AW 6082 and Lead Free EN AW 6023 Aluminium Alloys
Miroslav Glogovský TU Košice
Structure and Properties of Extruded Carbon Fibers Reinforced EN AW 6082 Aluminium Matrix Composites
Vladimír Hönig ČZU v Praze
Stanovení intervalu výměny olejové náplně vznětových motorů podle množství neželezných kovů
Stanovení intervalu výměny olejové náplně benzinových motorů podle množství neželezných kovů
Iryna Hren FVTM UJEP
Výzkum vlivu beryllia na modifikaci u slitin typu Al-Si
Zdeněk Juříček AL INVEST Břidličná, a.s.
Posouzení účinnosti aplikace AlTiB drátu v podmínkách kontinuálního lití pasů z Al slitin
Anna Knaislová VŠCHT v Praze
Vysokoteplotní chování slitin Ti-Al-Si připravených metodou Spark Plasma Sintering
Michaela Kolnerová TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu vlastností povlaku AlSi u vysokopevnostních plechů
Zdeňka Kolská PřF UJEP
„Na velikosti záleží“ aneb není kov jako kov
Antonín Kříž ZČU v Plzni
Vliv chemického složení a struktur na degradační procesy hliníkových slitin
Jiří Kubásek VŠCHT v Praze
Charakterizace hořčíkové slitiny WE43 připravené různým termomechanickým zpracováním
Vojtěch Kučera VŠCHT v Praze
Aluminium Alloy 7075 Prepared by Powder Metallurgy
Tomasz Lipiński University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Analysis of Mechanical Properties of AlSi9Mg Alloy with Al-Ti-B Additions
Petr Louda TU v Liberci
Improving The Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Allow by Deposition of TiCN Coatings
Ivan Lukáč TU Košice
Interpretácia výsledkov fraktografie v praxi
Jan Luštinec SVÚM, a.s.
Vliv parametrů homogenizace na strukturu slitin EN AW 6082 a EN AW 6110
Miloš Matvija TU Košice
Phase Analysis of EN AW 6023 Aluminum Alloy after Short Time Ageing
Alena Michalcová VŠCHT v Praze
Powder Metalurgy Prepared Al Alloys and their „Self-healing“ Possibilities
Lenka Michnová FVTM UJEP
Intermetalické fáze v polykomponentní slitině AlSi9Ni2CuMgMn0,6
Miroslav Müller ČZU v Praze
Effect of Surface Treatment of Adhesive Bonded Sheet of Duralumin EN AW 2024 T3 on Adhesive Bond Strength Created by Means of Structural Two-component Adhesive
Research on Aluminium Alloy AlCu4Mg Surface Machined by Abrasive Water Jet
Pavel Nachtnebl ČVUT v Praze
Diffusion Welding of Alloy AlMg3
Daniel Novák Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Laserové sváření hliníkových slitin
Peter Palček Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv chemického zloženia zliatin horčíka na ich vnútorné tlmenie
Richard Pastirčák Žilinská univerzita v Žiline
The Impact of Technological parameters on Casting Integrity, Mechanical Properties and Structure of AlSi7Mg0.3 Alloy by Using Squeeze Casting Technology
Radka Podprocká Žilinská univerzita v Žiline
Účinok mangánu pri eliminácii nepriaznivého vplyvu intermetalických fáz s rôznou úrovňou železa
Filip Průša VŠCHT v Praze
Vysoce pevné slitiny Ti připravené intenzivní plastickou deformací
Ondřej Řidký TU v Liberci
Vliv odplynění taveniny pomocí probublání taveniny inertním plynem na únavové vlastnosti slitiny AlSi9Cu3 –
Chování slitiny AlSi9Cu3 lité tlakově při cyklickém zatěžování s počtem cyklů vyšší než 10 na 9
Pavel Salvetr VŠCHT v Praze
Ovlivnění reakčního mechanismu a možnosti snížení obsahu fáze Ti2Ni ve slitinách Ni-Ti
Augustín Sládek Žilinská univerzita v Žiline
Nové spôsoby technologickej prípravy výroby presných odliatkov v leteckom priemysle
Jiří Sobotka TU v Liberci
Únavové vlastnosti slitiny hliníku AW-5182 v závislosti na deformaci
Pavel Solfronk TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu mechanických vlastností slitiny EN AW 6082i
Alexandra Šenková VŠCHT v Praze
Slitiny s vysokou entropií na bázi systému Fe-Co-Cr-Ni
Jan Šerák VŠCHT v Praze
Dispersion of Properties of Commercial Aluminium Alloys within Their Material Standards
Andrea Školáková VŠCHT v Praze
Vznik fází v systému Ti-Al