Cíle konference

ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2017 umožní výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd.

Dále přiblíží poznatky v oblasti vývoje a výzkumu, metodiky a techniky v oblasti metalografie a zkoušení materiálu, přehled výzkumu a vývoji v dané oblasti a dovolí prezentaci firem a společností nabízejících přístroje, výrobky a přípravky, které souvisejí s výrobou a použitím neželezných kovů.

Hlavními cíli a zaměření konference ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2017 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:

 • metalografie a fraktografie, vlastnosti, zkoušení a strukturní analýzy neželezných kovů
 • hliníkové materiály v dopravě – nové trendy, nové hliníkové materiály a technologie
 • tavení, lití a krystalizace, tváření, tepelné zpracování slitin neželezných kovů
 • obrábění a spojování materiálů z neželezných kovů
 • koroze a povrchová ochrana u slitin neželezných kovů
 • prášková metalurgie neželezných kovů, kompozitních materiálů, intermetalika
 • nové trendy a možnosti ve využití slitin neželezných kovů
 • využití CAx technologií v oblasti výroby výrobků z neželezných kovů a jejích slitin

Doprovodné akce

 • výstava a prezentace firem
 • soutěž „Nejlepší barevná a černobílá fotografie struktury neželezných kovů“
 • prezentace a prodej odborné literatury
 • prohlídka zámku Kačina se zábavným programem
 • návštěva a vystoupení v chrámu sv. Barbory
 • soutěž o nejlepší Ph.D. prezentaci

Jednací jazyk konference a publikace

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština, angličtina.

Příspěvky je nutno dodat v jazyce českém nebo slovenském – pro uveřejnění v recenzovaném časopise Strojírenská technologie anebo jazyce anglickém (GB English) pro uveřejnění v časopise Manufacturing Technology, který je zařazen ve světové citační databázi SCOPUS.